Paprasčiausias būdas išsirinkti židinį

UAB Židinių meistrai
Vilniaus g. 14A, Grigiškės,
Vilniaus miesto sav.
Darbo laikas: I-IV 8.00-20.00, V iki 17.00
Tel.: +370 688 88695
info@zidiniumeistrai.lt

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Paslaugos

 • Mūsų darbai

 • Ugniakurai

 • Krosnelės

 • E-Parduotuvė

 • Apdaila

 • Šildymas

 • Kaminai

 • Išsirink sau židinį

 • Priedai

 • Kainininkai

 • Keramikiniai stiklai

 • Apsauginiai stiklai

 • Schiedel kaminai

 • Daugiau...

 • Apie mus

 • Kodėl verta rinktis mus?

 • Teisės aktai

 • Naudinga informacija

 • D.U.K.

 • Noriu sužinoti

 • Sąvokų žodynas

 • Konsultacijos

 • Kontaktai

 • Pasirinkite sąvokos pirmąją raidę arba įveskite raktinius žodžius į paieškos lauką

  Sąvokos paieška:

  Pasirinkite pirmąją sąvokos raidę: A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž | VISOS

  Vaikas - Vaikais laikomi visi asmenys iki 16 metų ir 16–24 m. amžiaus ekonomiškai neaktyvūs asmenys, gyvenantys su bent vienu iš tėvų (įtėvių).
       
  Vaizduotė - gebėjimas iš gausybės atsiminimų sužadinti sąmonėje tam tikras sudedamąsias dalis ir sukurti iš jų naujus psichologinius darinius: vaizdinius, garsus, jausmus.
       
  Valdyba - neprivalomas kolegialus valdymo organas. Valdybą skiria stebėtojų taryba, jei jos nėra, akcininkų (narių) susirinkimas. Jos įgaliojimai nustatyti bendrovės įstatuose.
       
  Valiuta - sutartinis mainų vienetas, skirtas apmokėti už prekes ar paslaugas. Tai viena iš pinigų formų, skirta mainų vykdymui, vertės išsaugojimui ir vertės standarto palaikymui. Valiuta yra dominuojanti prekių ir paslaugų mainymo priemonė.
       
  Valiutos kursas - kaina, mokama šalies pinigais už kitos šalies pinigo vienetą (kartais skaičiuojama 100 ar net daugiau vienetų).
       
  Valymas - teršalų pašalinimas šluostant, šveičiant, mirkant, plaunant valiklių tirpalais.
       
  Valstybės politikai - asmenys, įstatymų nustatyta tvarka išrinkti ar paskirti į Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Seimo nario, Ministro Pirmininko, ministro, savivaldybės tarybos nario, savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo pareigas.
       
  Valstybės registras - teisinių, organizacinių, technologinių priemonių visuma, skirta registruoti įstatymų nustatytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti bei teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registruojamų objektų kiekybinius, kokybinius, geografinius ir kitus duomenis bei dokumentus.
       
  Valstybės tarnyba - teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu, visuma.
       
  Valstybinės reikšmės statiniai - statiniai, nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame sąraše.
       
  Valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai - didelio ploto saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingose, ypač vertingose teritorijose, kurių apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu.
       
  Vandens kokybė - vandens savybių ir sudėties charakteristika, rodanti, kiek jis atitinka vandensaugos tikslus ir (arba) kiek tinka konkrečioms vandens naudojimo sritims.
       
  Vandenvietė - teritorija, kurioje įrengti kaptažo ir kiti inžineriniai įrenginiai, kuriais išgaunamas vanduo tiekiamas į vandentiekio sistemą.
       
  Vanduo - aplinkos dalis, apimanti Lietuvos Respublikos paviršiniuose ir požeminiuose vandens telkiniuose esantį vandenį.
       
  Vanduo - bespalvis (storame sluoksnyje - žydras) ir bekvapis skystis. Labiausiai paplitęs Žemėje junginys. Žemės vandeninis apvalkalas – hidrosfera – sudaro 71 % Žemės paviršiaus. Sujungto vandens yra Žemės plutoje. Vanduo atliko ir atlieka lemiamą vaidmenį Žemės geologijos istorijoje, klimato ir orų formavime, medžiagų apykaitoje, gyvybės fiziologinėje ir biologinėje sferoje.
       
  Varis - periodinės elementų sistemos I grupės cheminis elementas(Cuprum; Cu). Metalas.
       
  Važtaraštis - krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Važtaraštyje siuntėjas privalo nurodyti: 1) krovinio siuntėjo – juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą, pavardę; adresą; 2) krovinio gavėjo – juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą, pavardę; adresą; 3) krovinio pavadinimą; 4) krovinio kiekį (svorį), rūšį; 5) svorio nustatymo būdą; 6) vežimo sutarties sąlygas, krovinio išsiuntimo ir paskirties punktus; 7) krovinį lydinčiuosius dokumentus; 8) krovinio ženklus; 9) krovinio ypatybes; 10) užmokestį už vežimą (važtapinigius) ir už suteiktas paslaugas (pakrovimą ir iškrovimą); 11) vežant pavojingą krovinį – jo pavojingumo klasę ir identifikacinį numerį pagal Jungtinių Tautų Organizacijos sudarytą pavojingų medžiagų sąrašą.
       
  Veika - veikimas arba neveikimas, normiškai (teisiškai) reikšmingas elgesys, už kurį socialinės (pvz., teisės) normos numato sankciją. Veika - nebūtinai pažeidimas, gali būti ir norminis elgesys, už kurį socialinės normos nustato nebūtinai neigiamą sankciją - pvz., kokio nors (valstybinio ir kt.) apdovanojimo atveju ar pan.
       
  Veikla - sąmoninga elgsena, intelektinės pastangos tam tikra kryptimi. Žmogaus veiklą apsprendžia tikslai, motyvai, valia, sprendimai, abejonės, mintys, viltys, baimės, troškimai (norai) bei aplinkybės.
       
  Vekselis (kaip vertybinis popierius) - tai dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui.
       
  Verslas - savarankiška veikla, paremta asmenine rizika, kurios tikslas – gauti pelną, panaudojant savo sugebėjimus, žinias, laiką, kitų žmonių pinigus ir kitų žmonių darbą.
       
  Verslininkas - fizinis asmuo, užsiimantis verslu ir veikiantis savarankiškai, savo rizika, savo vardu ir savo sąskaita. Verslininko profesijai įgyti nėra būtinas specialus ar valstybės reguliuojamas išsilavinimas.
       
  Verslo liudijimas - įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla, įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą veiklos rūšių sąrašą.
       
  Verslo liudijimas - pažyma, suteikianti teisę verstis joje nurodytu laikotarpiu gamyba ar prekyba. Verslo liudijimai išduodami asmenims, norintiems verstis gamyba ar prekyba. Asmuo, įsigijęs verslo liudijimą jame nurodytu laiku gali teikti paslaugas, gaminti gaminius ir juos pardavinėti ar prekiauti. Verslo liudijime nurodoma, kokia būtent veikla asmuo gali užsiimti. Paprastai asmenims, turintiems verslo liudijimą, neprivaloma vesti apskaitą. Už verslo liudijimą yra mokama neatsižvelgiant į asmenų apyvartą ir pelną, atsižvelgiama į asmens amžių, darbingumą, veiklos pobūdį, veiklos vietą. Pasibaigus verslo liudijimo galiojimo laikui ir asmeniui neįsigijus naujo ar nepratęsus jo galiojimo, laikoma, kad asmuo nutraukė savo veiklą.
       
  Vežėjas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris verčiasi transporto veikla (keleivių, bagažo ir (arba) krovinių vežimu) ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas sąlygas bei reikalavimus.
       
  Vėjalentė - lenta, pritvirtinta prie stogo šoninio krašto.
       
  Vėjas - santykinai horizontalus oro judėjimas, atsirandantis dėl Žemės paviršiaus temperatūrų skirtumo.
       
  Vėjas - santykinai horizontalus oro judėjimas, atsirandantis dėl Žemės paviršiaus temperatūrų skirtumo. Vėjas kyla, atsiradus skirtumui tarp dviejų oro masių slėgio. Jis pučia iš aukšto slėgio regiono link žemo slėgio regiono, kol abiejų oro masių slėgiai susilygina.
       
  Viela - ilga plona metalinė gija, paprastai cilindro formos. Viela be visa ko naudojama laidų, spyruoklių, termoporų gamybai.
       
  Vienbutis namas - vienai šeimai skirtas namas.
       
  Vienkiemis - už miesto teritorijos, miestelio ir kaimo užstatytos teritorijos esanti atskira sodyba.
       
  Viešoji paslauga - valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys.
       
  Viešoji veikla - pareigūno santykiai su kitais jo gyvenamosios vietovės bendruomenės nariais ar kitas elgesys visuomenėje ir pareigūno visuomeninė veikla.
       
  Viešojo naudojimo pastatas - viešbutis ar kitas trumpalaikio apgyvendinimo pastatas; įstaigos pastatas; didmeninės ir mažmeninės prekybos pastatas; oro uosto, geležinkelio, autobusų keleivių stoties pastatai; pramoginių renginių pastatas; švietimo, sveikatos priežiūros, slaugos įstaigos pastatas; maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatas.
       
  Vietinės reikšmės keliai - keliai, jungiantys rajoninius kelius, kaimus, taip pat kiti keliai, naudojami vietiniam susisiekimui.
       
  Vietiniai inžineriniai tinklai - inžineriniai tinklai (su jų maitinimo šaltiniais), skirti vieno vartotojo ar grupės vartotojų poreikiams tenkinti.
       
  Vietos savivalda - valstybės teritorijos administracinio vieneto – savivaldybės teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus per administracinio vieneto nuolatinių gyventojų tiesiogiai išrinktų atstovų savivaldybės tarybą bei jos sudarytą vykdomąją ir kitas institucijas.
       
  Viršutinė dūmtraukio dalis (“galvutė”) - sustiprinta kamieno viršutinė dalis, apsauganti jį nuo irimo.
       
  Visuomenė - tam tikroje teritorijoje gyvenančių asmenų visuma; socialinių santykių sankloda. Visuomenė kaip organizacijos forma yra būdinga tik žmonėms. Tai ypatinga žmonių grupė, kuri sieja tam tikrą asmenų ratą socialiniais ryšiais.
       
  Visuomenė - vienas ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų, taip pat jų asociacijos, organizacijos arba grupės.
       
  Visuomenės lėšos - valstybės ar savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo bei kitų valstybinių fondų lėšos; valstybės vardu ar pagal jos garantijas gauti kreditai; užsienio valstybių teikiama ekonominė parama; valstybės vardu gauta labdara ar kita parama; įmonių, įstaigų ir organizacijų pajamos, gautos iš ūkinės veiklos (finansuojamos iš valstybės arba savivaldybių biudžetų ar valstybinių fondų) arba gautos nusavinus ar perleidus jų turtą.
       
  Visuomeninė norma - visuomeninio elgesio taisyklė, privaloma individui. Ji apibrėžia socialinės veikos formas tam tikroje socialinėje situacijoje. Požymiai skiriasi kiekvienoje visuomenėje, sąlygoti jos raidos. Išorinė normų išraiška įvairi - tai gali būti tiek rašytinės, tiek ir nerašytinės taisyklės.
       
  Vizualizacija - padarymas regimu. Įvairių rūšių informacijos kodavimas į regimuosius vaizdus (individualioje sąmonėje informacija nuolat perkoduojama iš žodinės į vaizdinę)
       
  Vizualizacija - padarymas regimu.
       
  Vyriausybė (Ministrų kabinetas) - viena iš pagrindinių valstybės institucijų, susidedanti iš aukšto rango politikų (paprastai vadinamų ministrais), vadovaujančių ministerijoms. Ministrų kabinetas paprastai priskiriamas vykdomajai valdžiai ir dažniausiai atsako už tiesioginį valstybės valdymą bei sprendimų, priimtų įstatymų leidžiamosios valdžios, įgyvendinimą.
       

   

  ANKSTESNĖ KITA UŽDARYTI