Paprasčiausias būdas išsirinkti židinį

UAB Židinių meistrai
Vilniaus g. 14A, Grigiškės,
Vilniaus miesto sav.
Darbo laikas: I-IV 8.00-20.00, V iki 17.00
Tel.: +370 688 88695
info@zidiniumeistrai.lt

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Paslaugos

 • Mūsų darbai

 • Ugniakurai

 • Krosnelės

 • E-Parduotuvė

 • Apdaila

 • Šildymas

 • Kaminai

 • Išsirink sau židinį

 • Priedai

 • Kainininkai

 • Keramikiniai stiklai

 • Apsauginiai stiklai

 • Schiedel kaminai

 • Daugiau...

 • Apie mus

 • Kodėl verta rinktis mus?

 • Teisės aktai

 • Naudinga informacija

 • D.U.K.

 • Noriu sužinoti

 • Sąvokų žodynas

 • Konsultacijos

 • Kontaktai

 • Pasirinkite sąvokos pirmąją raidę arba įveskite raktinius žodžius į paieškos lauką

  Sąvokos paieška:

  Pasirinkite pirmąją sąvokos raidę: A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž | VISOS

  Taisyklė - iš įvairių dėsningumų, patirties, pažinimo išvesta nuostata, direktyva, susitarimas, nustatytas kaip taikytinas, privalomai galiojantis tam tikroje srityje.
       
  Talentas - gabumų visuma, padedanti gauti naują bei originalų, reikšmingą visuomenei rezultatą ar produktą. Talentingais laikomi žmonės, kurie intelekto koeficientas (IQ) siekia 130.
       
  Talkininkas - fizinis asmuo, tarpusavio susitarimu ūkyje atliekantis neapmokamą darbą.
       
  Taryba - koleginalus valdymo ar patariamasis organas, paprastai sudarytas iš keleto ar daug narių.
       
  Tarnybinė etika - įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigūno veiklos ir socialiai orientuotų etiško elgesio normų visuma.
       
  Tarnybinė veikla - pareigūno veikla, atliekant įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.
       
  Tarnybinis nusižengimas - statute nustatyta veika (veikimas ar neveikimas), kuria statutinis tarnautojas neatlieka pareigų ar jas netinkamai atlieka, pažeidžia įstatymus ar kitus teisės aktus.
       
  Tarptautinis maršrutas - tai: a) transporto priemonės atveju, maršrutas tarp dviejų patekimo vietų daugiau nei vienos valstybės teritorijoje arba maršrutas tarp dviejų patekimo vietų tos pačios valstybės teritorijoje ar teritorijose, jei transporto priemonė kelionės metu buvo bet kurios kitos valstybės teritorijoje, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su tokiu buvimu; b) keliautojo atveju, maršrutas, kai įvažiuojama į valstybės, kuri nėra ta valstybė, kurios teritorijoje prasidėjo keliautojo maršrutas, teritoriją
       
  Techninė specifikacija - dokumentas (dokumento dalis), kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi atitikti apibūdinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktų techninės specifikacijos yra standartai ir techniniai liudijimai.
       
  Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto tinkamumo naudoti techninį įvertinimą pagal statinio, kuriame numatoma šį produktą naudoti, esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.
       
  Technologija - sąvoka, apibūdinanti mokslinių ir gamtos išteklių praktinį pritaikymą, dažniausiai sukuriant materialų objektą. Technologija taip pat reiškia žmogaus sukurtų gamybos procesų visumą, pavyzdžiui, tekstilės, maisto technologija, medicinos, vaistų gamybos, kompiuterinė technologija, ir kitos.
       
  Technologija - sąvoka, apibūdinanti mokslinių ir gamtos išteklių praktinį pritaikymą, dažniausiai sukuriant materialų objektą. Technologija taip pat reiškia žmogaus sukurtų gamybos procesų visumą.
       
  Technologinės inžinerinės sistemos - gamybinės paskirties sistemos statinyje vykstantiems technologijos procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti. Tai technologinėms reikmėms skirtos vandentiekio, nuotėkų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, kuro tiekimo, elektros, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) bei informacijos, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį bei gesinimo, dūmų, buitinių atliekų šalinimo, krovininių liftų bei kitos sistemos.
       
  Teisė - pretenzijų, laisvių, įgalinimų, atsirandančių teisės normų pagrindu, visuma.
       
  Temperatūra - fizikinė sistemos savybė, nusakanti objektų šiltumą: aukštesnės temperatūros objektas yra karštesnis.
       
  Teritorijų planavimas - nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti.
       
  Teritorijų planavimo specialistas - aukštąjį išsilavinimą ir atitinkamą kvalifikaciją turintis specialistas, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumento rengimui ar jį rengiantis.
       
  Terminas - konkretus (įstatymo arba sutarties nustatytas) laiko tarpas, per kurį galima ir privaloma atlikti tam tikrus teisinius veiksmus. Terminas gali būti nustatomas metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis, valandomis ar trumpesniais laiko vienetais arba apibrėžiamas įvykiu, kuris būtinai turi įvykti. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos kalendorinės dienos arba nuo įvykio, kuriuo apibrėžta termino pradžia, išskyrus atvejus, kai įstatyme arba sutartyje yra nustatyta kitaip. Terminas pasibaigia atitinkamą dieną.
       
  Termino pradžia - prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu įstatymų nenumatyta ko kita.
       
  Termoizoliacinis sluoksnis - termoizoliacinės medžiagos sluoksnis tarp kamieno ir futeruotės.
       
  Testamentas - dokumentas, kuriuo asmuo (testatorius) nurodo kitų asmenų teises į jo turtą po jo mirties.
       
  Testas - standartinių užduočių, ženklų, simbolių rinkinys kam nors patikrinti.
       
  Tiekėjas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, kuris (kuri) yra statybos produktų gamintojas (jo atstovas), platintojas, importuotojas, paslaugų organizatorius ir pan.
       
  Tiekėjas - (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas) – bet kuris ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė), galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus.
       
  Tiekimas - prekių pristatymas už tam tikrą užmokestį arba be jo.
       
  Tikslas - siekiamas rezultatas.
       
  Tradicija (Paprotys) - žmonių sąmonėje ir gyvenime užsifiksavusios elgesio normos ir taisyklės, jų atlikimo tvarka.
       
  Transportas - sudėtinė Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis, skirta tenkinti visuomenės ir ūkio subjektų poreikius vežti keleivius, bagažą ir (arba) krovinius.
       
  Transporto priemonė - bet koks savaeigis mechanizmas ar mechanizmų junginys, skirtas keleiviams, bagažui ir (arba) kroviniams vežti.
       
  Transporto priemonės - keleiviams ir (arba) kroviniams vežti skirtos transporto priemonės, tenkinančios vieną iš šių sąlygų: 1) motorinės kelių transporto priemonės, kurių variklio cilindrų darbinis tūris yra didesnis kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kilovatai; 2) laivai, kurių ilgis didesnis kaip 7,5 metro, išskyrus jūrų laivus, skirtus keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, taip pat žvejybos laivus bei laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje; 3) orlaiviai, kurių maksimali kilimo masė yra didesnė kaip 1550 kilogramų, išskyrus orlaivius, kurie naudojami keleiviams ir kroviniams vežti ar kitokioms paslaugoms teikti oro transportu už atlyginimą tarptautiniais maršrutais.
       
  Transporto priemonės savininkas - asmuo, kuriam transporto priemonė priklauso nuosavybės teise.
       
  Transporto priemonės valstybinė techninė apžiūra - Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės privalomas periodinis techninės būklės patikrinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
       
  Triukšmas - įvairaus pobūdžio nepageidaujamas garsas. Garso, vaizdo bei transliacijos sistemose triukšmu vadinamas foninis garsas (šnypštimas, ūžimas, zvimbimas), kuris išryškėja tyliose programos dalyse. Triukšmo lygis dažniausiai išreiškiamas decibelais.
       
  Trumpalaikis materialusis turtas - turtas, kurį numatoma sunaudoti ar parduoti per vienerius metus arba kurio įsigijimo vertė yra mažesnė už vertę, kurią ilgalaikiam materialiajam turtui nustatė Vyriausybė.
       
  Turistas - fizinis asmuo, kuris pažintiniais, profesiniais-dalykiniais, etniniais, kultūriniais, rekreaciniais, sveikatingumo, religiniais ar specialiais tikslais keliauja po šalį ar į kitas šalis ir apsistoja bent vienai nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus už savo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų, jei ši veikla nėra mokymasis ar apmokamas darbas lankomoje vietovėje.
       
  Turizmo paslauga - fizinių ir juridinių asmenų veikla, kuria tenkinami turistų kelionės organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, informacijos, pramogų ir kiti poreikiai.
       
  Turtas - materialios, nematerialios ir finansinės vertybės.
       
  Turtas - ištekliai, naudojami žmonių ir visuomenės gerovei. Teisine prasme turtas yra visos turimos teisės, teisiniai reikalavimai bei turtiniai įsipareigojimai, jų visuma.
       
  Turto apyrašas - dokumentas (protokolas, apyrašas ir kt.), kuriame aprašomas areštuojamas turtas.
       
  Turto areštas - įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų bei nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą.
       
  Turto draudimas - tai nekilnojamo turto (pastatų, statinių), įrangos ir įrengimų, atsargų draudimas nuo ugnies, stichinių nelaimių, vandentiekio žalų, vagystės, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos ir kitų draudimo sutartyje nurodytų draudiminių įvykių.
       
  Turto naudojimas - naudingųjų turto savybių taikymas naudotojo poreikiams tenkinti.
       
  Turto nurašymas - Vyriausybės nustatyta tvarka įformintas turto išėmimas iš apyvartos ar sandėliavimo vietų, kai šis turtas perleidžiamas ar likviduojamas.
       
  Turto valdymas - teisė įstatymų nustatyta tvarka daryti turtui fizinį bei ūkinį poveikį.
       
  Turto valdytojas - valstybės valdžios ar valdymo institucija, valstybės įmonė, įstaiga ar organizacija arba savivaldybės taryba, patikėjimo ar nuosavybės teise valdanti, naudojanti valstybės ar savivaldybės turtą ir disponuojanti juo.
       
  Turto vertintojas - turtą vertinanti įmonė, tvarkanti Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.
       
  Tūris - geometrinė objekto savybė, trimatės erdvės dalis, kurią objektas užima.
       
  Tvenkinys - upės vagoje arba žemės paviršiaus įdauboje, iškasoje, pylimų apsuptame plote įrengtas naudojant hidrotechnikos statinius vandens telkinys.
       
  Tvenkinys - dirbtinis vandens telkinys, kuris įrengiamas užtvenkiant vandens tėkmę vandentakyje, žemės paviršiaus įdauboje ar pylimu apsuptame plote.
       

   

  ANKSTESNĖ KITA UŽDARYTI