Paprasčiausias būdas išsirinkti židinį

UAB Židinių meistrai
Vilniaus g. 14A, Grigiškės,
Vilniaus miesto sav.
Darbo laikas: I-IV 8.00-20.00, V iki 17.00
Tel.: +370 688 88695
info@zidiniumeistrai.lt

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Paslaugos

 • Mūsų darbai

 • Ugniakurai

 • Krosnelės

 • E-Parduotuvė

 • Apdaila

 • Šildymas

 • Kaminai

 • Išsirink sau židinį

 • Priedai

 • Kainininkai

 • Keramikiniai stiklai

 • Apsauginiai stiklai

 • Schiedel kaminai

 • Daugiau...

 • Apie mus

 • Kodėl verta rinktis mus?

 • Teisės aktai

 • Naudinga informacija

 • D.U.K.

 • Noriu sužinoti

 • Sąvokų žodynas

 • Konsultacijos

 • Kontaktai

 • Pasirinkite sąvokos pirmąją raidę arba įveskite raktinius žodžius į paieškos lauką

  Sąvokos paieška:

  Pasirinkite pirmąją sąvokos raidę: A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž | VISOS

  Salė - tam tikrų matmenų (dydžio) uždara (dengta) patalpa, turinti reikiamą įrangą, inventorių kūno kultūros pamokoms, sporto šakų pratyboms ir varžyboms saugiai rengti. Salės gali būti universalios (kelių sporto šakų pratyboms ir varžyboms) ir specialios (vienos sporto šakos, pvz., gimnastikos, pratyboms).
       
  Samprata - elementarus objekto supratimo konceptualizavimas savimonė — savęs kaip esaties suvokimas; jį įgalinantis procesas —savivoka.
       
  Sandoris - asmens veiksmas, kuriuo siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines subjektines teises ir pareigas (LR CK 1.63 str.). Dauguma civilinių teisinių santykių atsiranda sandorių pagrindu.
       
  Sankryža - kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus plotus, kuriuos sudaro minėti kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas (įvažiuojama į kelią iš esančių šalia jo teritorijų). Sankryža yra reguliuojama, jeigu eismą joje reguliuoja šviesoforai arba reguliuotojas.
       
  Santykinio skurdo lygis - tai gyventojų, kurių ekvivalentinės disponuojamosios pajamos yra mažesnės, negu tam tikru metodu apskaičiuota skurdo riba, dalis. Šiame pranešime pateikiamas santykinio skurdo lygis apskaičiuotas naudojant skurdo ribą, lygią 60 procentų ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų medianos.
       
  Saugi paslauga - bet kokia paslauga, kuri teikiama pagal numatytas sąlygas ir nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų paslaugos saugos reikalavimų, jos teikimo metu ar po to nekelia jokios rizikos arba kelia žmonių gyvybei ir sveikatai ne didesnę riziką negu ta, kuri teisės aktuose nustatoma kaip leistina.
       
  Saugomos teritorijos - sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka).
       
  Saugomų teritorijų apsauga - procesas, susidedantis iš saugomų teritorijų planavimo bei projektavimo, konkrečių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimo, kontrolės, taip pat aplinkosauginio švietimo.
       
  Savanoriškas draudimas - draudimas, vykdomas savanorišku draudėjo ir draudimo įmonės susitarimu, patvirtintu draudimo sutartimi.
       
  Savavališka statinio statyba - statinio (jo dalies) statyba be šio Įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo arba statybos darbų vykdymas, kai statybos leidimas jau netekęs galios (nesudėtingo statinio atveju – neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekęs galios), taip pat kai teismas statybos leidimą pripažino neteisėtu; statinio (jo dalies) statyba turint galiojantį statybos leidimą (nesudėtingo statinio atveju – turint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytą privalomąjį dokumentą), tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, t. y. keičiama nustatyta statinio vieta sklype, sklypo, statinio ar jo dalių paskirtis, leistinas sklypo užstatymo tankis, leistinas statinio aukštis, nesilaikoma saugomos teritorijos apsaugos reglamento ar kultūros paveldo statinio laikinojo apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, taip pat paveldosaugos reikalavimų.
       
  Savikaina - prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo vertė gamintojui ar paslaugos teikėjui. Įmonių ar įstaigų vadovai, žinodami savikainą, gali lengviau nustatyti kainą, planuoti pelną, o jei pardavimo kaina mažesnė už savikainą – nuspręsti negaminti produkcijos ar nebeteikti paslaugų.
       
  Savivaldybė - valstybės teritorijos administracinis vienetas, turintis juridinio asmens statusą bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldybės tarybą.
       
  Savivaldybės institucijos - atstovaujamoji institucija, tai yra savivaldybės taryba, ir vykdomoji institucija, tai yra savivaldybės administracijos direktorius, turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesais.
       
  Seimas - Lietuvos parlamentas, nacionalinė įstatymų leidžiamosios valdžios institucija. Seimą sudaro tiesiogiai ir slaptu balsavimu ketveriems metams išrinktas 141 Seimo narys.
       
  Seimas - Lietuvos parlamentas, nacionalinė įstatymų leidžiamosios valdžios institucija. Seimą sudaro tiesiogiai ir slaptu balsavimu ketveriems metams išrinktas 141 Seimo narys. Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.
       
  Seimo pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo vadovas, renkamas Seimo daugumos balsais Seimo kadencijos laikotarpiui.
       
  Seimo valdyba - Lietuvos Respublikos Seimo vykdomoji institucija, sudaroma Seimo kadencijos laikotarpiui.
       
  Sėkmė - tai, kas atsitinka asmeniui nepriklausomai nuo jo valios, tai, kaip jam sekasi. Tai gali būti tiek geras dalykas – aplankė sėkmė, tiek blogas – trūksta sėkmės. Dažniausiai siejama su kryptingų įvykių serija, kuri įvyksta atsitiktinai.
       
  Siela - sudaiktintas abstraktus gyvasties fakto supratimas.
       
  Siena - statmena pastato dalis, ribojanti pastato vidų nuo išorės ar vieną patalpą nuo kitos.
       
  Sintezė - atskirų dalių jungimas į vientisą visumą.
       
  Skečiamosios kopėčios - kopėčios, kurias sudaro dvi paprastosios kopėčios, viršuje sutvirtintos vyriais ir pastatytos A raidės forma. Jos gali būti vienpusės, dvipusės, su darbo aikštele ir pan.
       
  Skystis - viena iš medžiagos agregatinių būsenų. Skysčiai yra takūs, jų formą įprastinėmis sąlygomis nulemia indo forma. Skysčio molekulės neturi fiksuotos padėties – jos laisvai juda visame tūryje, susidurdamos viena su kita ir keisdamos trajektorijas.
       
  Skundas - asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.
       
  Slaugos namai - reabilitacijos įstaiga, skirta teikti priežiūrai tiems asmenims, kurių nereikia guldyti į ligoninę, bet kurie negali pasirūpinti savimi ar kuriais negali pasirūpinti jų artimieji namuose.
       
  Slėgis - fizikinis dydis, jėgos veikimas į plotą. Kiekybiškai jis apibūdinamas kaip jėga, statmenai veikianti ploto vienetą. Slėgio matavimo prietaisas vadinamas manometru.
       
  Smalkės - anglies monoksidas. Krosnyje esant aukštai temperatūrai bei deguonies trūkumui degančios medžiagos oksiduojasi ne iki galo. Tokios sąlygos susidaro, pavyzdžiui, per anksti užstūmus krosnies sklendę. Kartais išsiskiria balti bei aitraus kvapo dūmai kartu su anglies monoksidu, kuris neturi nei spalvos, nei kvapo. Tiksliau būtų teigti, kad anglies monoksidas yra smalkių sudedamoji dalis.
       
  Smėlis - nuosėdinė uoliena, sudaryta iš nuotrupinių dalelių, kurių skersmuo svyruoja nuo 0,063 mm iki 2 mm. Smėlis naudojamas betono, stiklo gamyboje, vandens filtruose.
       
  Sniegas - atmosferos krituliai, susidedantys iš snaigių. Snaiges sudaro arba taisyklingi ledo kristalai (plokštelės, stulpeliai, žvaigždutės), arba kristalų kompleksai (ežiai, sąsagos). Jų skersmuo – nuo <1 mm iki kelių milimetrų. Sukibusios snaigės sudaro sniego dribsnius (iki kelių centimetrų dydžio). Snaigių vidutinė masė 0,1–3,0 mg, stambių dribsnių – iki 0,5 g.
       
  Socialinė padėtis - fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų sistemai priklausančiose įstaigose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis i i r (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.
       
  Socialinė parama - pagalba, teikiama pinigais arba natūra asmenims, kurie neturi išteklių būtiniesiems poreikiams patenkinti.
       
  Socialinė pašalpa - nesiejama su įmokomis valstybės (savivaldybės) mokama pašalpa neturintiems nustatytų pajamų asmenims. Lt piniginė pašalpa, skiriama asmeniui, jei dėl tam tikrų priežasčių jo šeimos pajamos yra mažesnės už nustatytas valstybės remiamas pajamas.
       
  Socialinė rizika - Tikėtini įvykiai (dažniausiai tai pajamų praradimas dėl senatvės, nedarbo, ligos arba papildomos išlaidos vaikams auginti), nuo kurių padarinių yra numatytos socialinės apsaugos priemonės.
       
  Sodininkas - fizinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomame žemės sklype užsiimantis mėgėjiška sodininkyste.
       
  Sodo namas - nesudėtingas poilsiui skirtas statinys.
       
  Spalva - pojūtis, kurį žmogui formuoja specifinė spalvinės regos sistemos organizacija. Spalva taip pat yra objektų ar šviesos šaltinių savybė. Spalva nusako atspalvio vietą spektre: raudona, oranžinė, geltona, žalia, mėlyna, žydra, violetinė – kaip vaivorykštėje.
       
  Specialìstas - žmogus, gerai išmanantis kokią nors sritį, dalyką; mokantis kurį nors darbą, kurios nors specialybės atstovas; žinovas; teismo proceso dalyvis (teismo ekspertas); profesinis vardas, titulas. Palyginti su eksperto specialisto žinios, kvalifikacija yra žemesnė (siauresnė).
       
  Specialiosios priemonės - priemonės, skirtos savigynai, asmenims sulaikyti ir asmenims ar gyvūnams sutramdyti arba neutralizuoti, kai jie kelia ar gali kelti grėsmę sulaikytojui ar aplinkiniams, taip pat skirtos priverstiniam transporto priemonių stabdymui.
       
  Specialusis planas (projektas) - teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės ir reikalavimai.
       
  Specialūs reikalavimai - valstybės valdžios institucijų pagal įstatymų joms suteiktą kompetenciją normatyvinių dokumentų nustatyti privalomi aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, higienos, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos, branduolinės energetikos saugos ir kiti reikalavimai, susiję su įvairiomis žmonių veiklos sritimis (tarp jų su projektavimu, statyba, statinių atidavimu naudoti, statinių naudojimu ir nugriovimu).
       
  Sporto klubas - speciali patalpa, kurioje renkasi ribotas skaičius vienodo pomėgio žmonių, norinčių tobulinti savo meistriškumą arba turiningai leisti laisvalaikį.
       
  Sporto statiniai - specialūs atskiri arba kompleksiniai statiniai kūno kultūros ir sporto pratyboms, varžyboms. Statiniai yra pagrindiniai (stadionai, sporto aikštynai, plaukimo ir irklavimo bazės, sporto rūmai, plaukyklos, maniežai, specializuotos sporto salės) ir pagalbiniai (pratybų aikštės, salės, administraciniai pastatai, medicinos punktai, teisėjų, trenerių patalpos).
       
  Standartas - bendras susitarimas dėl kažko, nustatant normas, taisykles ir reikalavimus. Pagal tai, kas ir kaip gali susitarti ir kaip tie susitarimai bus skelbiami bei pagal jų veikimo principus, standartai gali būti skirstomi į atviruosius (laisvus) ir uždarus (kurie dažniausiai priklauso vienam gamintojui arba gamintojų grupei – kitaip sakant jie yra nuosavybiniai). Dokumento formatas taip pat yra standartas.
       
  Statinio projektas - normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatyta kompleksinė techninė dokumentacija (tekstas, skaičiavimai, brėžiniai), skirta statinio statybai įteisinti ir statyti.
       
  Statinio architektas - architektas, kuris yra konkretaus statinio, kaip architektūros kūrinio, autorius ir (arba) statinio projekto architektūrinės dalies vadovas. Statinio architektu gali būti ir fizinių asmenų grupė.
       
  Statinio inžinerinės sistemos - statinio patalpų inžinerinės sistemos (jų dalys, stovai), skirtos statinio naudojimo ir priežiūros tikslams, statinyje gyvenančių, dirbančių ar jį kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti: vandentiekio, nuotėkų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, elektros, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį bei gesinimo, šiukšlių šalinimo, žmonėms vežti skirtų liftų ir kitos sistemos bei jų reguliavimo, valdymo, automatizavimo ir signalizacijos sistemos.
       
  Statinio kapitalinis remontas - statinio remontas, kai: statinio susidėvėjusios laikančiosios konstrukcijos (išskyrus laikančiąsias sienas, karkasą ir pamatus, kurie tik stiprinami) keičiamos į tokias pat ar ilgaamžiškesnes bei geresnes naudojimo savybes turinčias laikančiąsias konstrukcijas ar esamos laikančiosios konstrukcijos stiprinamos; iš dalies keičiama statinio fasadų išvaizda (keičiama dalis fasado elementų ar įrengiami papildomai nauji elementai – balkonai, durys, langai, architektūros detalės, keičiama susidėvėjusi statinio išorės apdaila į tokio pat tipo kaip buvusi ar į kitą apdailą); keičiamos susidėvėjusios statinio bendrosios inžinerinės sistemos ar jų elementai į kitas tokio pat tipo sistemas (elementus) nedidinant jų pralaidumo; įrengiamos atskirosios statinio inžinerinės sistemos; atliekami technologinių įrenginių bei technologinių inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų kapitalinio remonto darbai, nurodyti normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.
       
  Statinio naudojimas - esminių statinio reikalavimų pagrindu sukurto statinio savybių panaudojimas naudotojo poreikiams tenkinti.
       
  Statinio naudotojas - statinio savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį (jo dalį) Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ar teismo sprendimų pagrindu.
       
  Statinio paskirtis - statinio viešajame registre nurodytas statinio naudojimo tikslas (žmonėms gyventi, ūkinei komercinei ar kitai veiklai), kai statinys atitinka saugos ir jame planuojamos (atliekamos) veiklos (technologijos proceso) privalomus reikalavimus, nustatytus normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.
       
  Statinio priežiūra - šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma vykdant statinio techninę priežiūrą ir statinio naudojimo priežiūrą.
       
  Statinio projektavimo sąlygos - privalomieji reikalavimai, jeigu jie nenustatyti ar nepakankamai išsamiai nurodyti teritorijų planavimo dokumentuose: tiesti komunalinius ir vietinius inžinerinius tinklus, prijungti prie jų statinio ir technologines inžinerines sistemas, taip pat statybos sklypo inžinerinius tinklus; nutiesti susisiekimo komunikacijas, prijungti prie jų statybos sklypo susisiekimo komunikacijas; savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) nustatomi statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistiniai reikalavimai, atitinkantys šio ir kitų įstatymų bei teritorijų planavimo dokumentų nustatytus statybos sklypo (ar teritorijos) tvarkymo ar apsaugos reikalavimus (reglamentą), atsižvelgiant į statinio paskirtį, konkrečią statybos vietą, gretimybes bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą, susijusią su statinio statyba; daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų rekonstravimo ir gyvenamųjų patalpų paskirties keitimo reikalavimai; planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytais atvejais); aplinkos apsaugos institucijos nustatyti gamtos išteklių naudojimo reikalavimai (tuo atveju, kai neprivalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, bet užbaigus statyti statinį yra reikalingas šios institucijos leidimas naudoti gamtos išteklius); už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingos įgaliotos institucijos patvirtintas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reglamentas (arba laikinas reglamentas), kurio sąvoka apibrėžta Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme; Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas saugomos teritorijos reglamentas (arba laikinas reglamentas), kurio sąvoka apibrėžta Saugomų teritorijų įstatyme; kiti įstatymų nustatyti reikalavimai.
       
  Statinio remontas - statybos rūšis, kai yra tikslas iš dalies arba visiškai atkurti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytas statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas pagerinti. Statinio remontas skirstomas į statinio kapitalinį remontą ir statinio paprastąjį remontą.
       
  Statinio statybos techninis prižiūrėtojas - architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.
       
  Statinio statybos vadovas - statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja statybos darbams, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.
       
  Statinys - pastatas, priestatas, tiesinys (inžineriniai tinklai, keliai ir pan.), statinio sklypas ir visa tai, kas statoma (montuojama, tiesiama) ar pastatyta (sumontuota, nutiesta) naudojant statybines medžiagas, statybos gaminius, statybos dirbinius ir yra pastoviai tvirtai sujungta su žeme. Tai gyvenamieji namai, pramonės, transporto, žemės ūkio, komercijos, sveikatos apsaugos, švietimo, mokslo, kultūros, sporto, valstybės valdžios institucijų, visuomeninių organizacijų ir kiti pastatai, taip pat tiltai, viadukai, pėsčiųjų perėjos, tuneliai, vandentiekio bokštai, rezervuarai, hidrotechnikos įrenginiai, vandens ir nuotekų valymo įrenginiai, pylimai, atraminės sienutės, keliai, gatvės, aikštės, inžineriniai tinklai, monumentalios skulptūros ir kt.
       
  Statinys - visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Tai pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti) ir inžineriniai statiniai ar mišrios rūšies statiniai (su inžineriniais statiniais sujungti pastatai), taip pat statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos. Apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną) ar remiasi į žemės paviršių (vandens telkinių dugną).
       
  Statyba - veikla, kurios tikslas – pastatyti naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį.
       
  Statybinės atliekos - atliekos, susidarančios statybos, rekonstravimo, remonto ar griovimo metu.
       
  Statybinės medžiagos - gamtinės arba pramoniniu ar kitu būdu pagamintos medžiagos, naudojamos statybai.
       
  Statybos gaminiai - pramoniniu būdu gaminami ir stacionariai naudojami gaminiai, kurie patenka į rinką (statybinės medžiagos, elementai, pavienės ar sukomplektuotos statinių ir įrenginių dalys).
       
  Statybos dirbiniai - nepramoniniu būdu (dirbtuvėse ar statybos aikštelėse) pagaminti gaminiai.
       
  Statybos darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo). Statybos darbai skirstomi į bendruosius (žemės darbai, statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai). Specialiųjų darbų rūšys nustatomos normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.
       
  Statybos inžinieriaus veikla - veikla, kuri vykdoma turint statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją.
       
  Statybos inžinierius - fizinis asmuo, turintis dokumentus, suteikiančius teisę verstis statybos inžinieriaus veikla naudojantis inžinieriaus profesine kvalifikacija, įsisteigimo bei paslaugų teikimo teise, kurie yra išduoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, patikrinus jų turėjimo faktą ir pripažinus juos Lietuvos Respublikoje. Šie dokumentai, išduoti bet kurioje kitoje valstybėje, pripažįstami Lietuvos Respublikoje, patikrinus, ar jie suteikia statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir teisę verstis statybos inžinieriaus veikla toje valstybėje ir ar atitinka Lietuvos Respublikoje šiai veiklai keliamus reikalavimus. Sąvoka „statybos inžinierius“ taikoma inžinieriui, kurio išsilavinimas suteikia profesinę kvalifikaciją, reikalingą užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis.
       
  Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį.
       
  Statybos sklypas - žemės naudojimo tikslinės paskirties nustatytų ribų žemės sklypas (teritorijos dalis), kuriame atliekami statybos darbai.
       
  Statybos techninis reglamentas (STR) - normatyvinis dokumentas, kuris nustato privalomus statybos techninius reikalavimus.
       
  Statybvietė - statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis). Nesutapimo atveju statybvietės dalimi taip pat laikomas žemės plotas, kurio statytojas nevaldo nuosavybės teise arba nevaldo ir nenaudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir kurio ribas nustato statytojo ir šio žemės ploto savininko (ar asmens, disponuojančio žeme) sutartis; statinys – kai visi statybos darbai atliekami statinio viduje.
       
  Statytojas (užsakovas) - fizinis arba juridinis asmuo, kuris investuoja kapitalą į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas perduoda kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui).
       
  Stiklas - vientisa amorfinė kieta medžiaga, paprastai gaminama labai greitai užšaldant tąsią išlydytą medžiagą, neleidžiant susidaryti įprastai kristalinei formai. Grynas stiklas yra permatoma, sąlyginai tvirta, mažai susidėvinti, neveikli ir biologiškai neaktyvi medžiaga, iš kurios galima formuoti labai lygius, nelaidžius paviršius. Stiklas yra labai trapus, bet tiek trapumas, tiek ir kitos savybės gali būti visai pakeistos dedant priemaišų ar specifiškai apdorojant karščiu.
       
  Stilius - veiklos maniera, tam tikrų būdingų ypatumų rinkinys, pagal kurį galima atpažinti.
       
  Stoginė - inžinerinis statinys, stogas ant stulpų (gali būti su galinėmis sienomis ar be jų) žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės, kuris gali būti atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato.
       
  Stogo elementai - vėdinimo kanalai ir kaminėliai, alsuokliai, stoglangiai, dūmtraukiai, deformacinės siūlės, antenos ir kitos stoge ir virš stogo esančios konstrukcijos.
       
  Stogo latakas - nuožulnus lovio tipo dviejų stogo šlaitų sankirtos ruožas arba įtvirtintas prie atbrailos latakas.
       
  Strategija - veiksmų planas arba schema tikslo įgyvendinimui.
       
  Streikas - masinis darbuotojų atsisakymas atlikti darbą, kol nebus patenkinti keliami reikalavimai.
       
  Studentas - asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje.
       
  Studentas - žmogus, kuris mokosi aukštojoje mokykloje (kai kuriose šalyse – ir vidurinėse mokyklose, koledže). Studentai sudaro inteligentijos dalį, savitą socialinę, demografinę grupę, kuriai būdinga bendra veiklos sritis – mokymasis, žinių ir įgūdžių įgijimas, rengimasis tapti aukštos kvalifikacijos specialistais.
       
  Superkomanda - nuo 3 iki 30 darbuotojų grupė, susibūrusi iš skirtingų organizacijos sričių ir dirbanti kartu, kad išspręstų problemas, su kuriomis susiduria kasdien. Nuo kitų komandų skiriasi tuo, kad ignoruoja tradicinę židinio hierarchiją (kai darbininkai yra apačioje, o vadovai viršuje), o dėl jų sumažėja karjeros laiptelių, kuriais galima kopti aukštyn. Gerai organizuotos superkomandos valdo pačios save.
       
  Supratimas - protinis aplinkos įsisavinimas.
       
  Surenkamosios (sudedamosios) kopėčios - kopėčios, kurias sudaro dvi ar daugiau paprastųjų kopėčių sekcijos, kurias galima surinkti prie naudojantis arba visiškai išardyti saugant ar gabenant.
       
  Sutartis - 2-jų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Sutartys gali būti: dvišalės ir vienašalės, vartojimo, pirkimo pardavimo ir kitos.
       
  Sveikatos draudimas - draudimas, garantuojantis išmokas susirgus arba patyrus traumą; gali būti kompensuojamos gydymo išlaidos ir (arba) prarastos pajamos.
       
  Sveikatos priežiūra - ligonių gydymas, reabilitacija bei ligų profilaktika.
       
  Sąnaudos - visos išlaidos, patirtos uždirbant pajamas.
       
  Sąvoka - sąmonės forma, reiškiama žodžiais ir funkcionuojanti kaip mąstymo turinio elementas. Sąvokos suteikia mąstymui operavimo bendrybėmis pobūdį. Sąvokos fiksuojamos vienomis ar kitomis kalbinėmis formomis ir sudaro atitinkamų kalbos išraiškų prasmę.
       

   

  ANKSTESNĖ KITA UŽDARYTI