Paprasčiausias būdas išsirinkti židinį

UAB Židinių meistrai
Vilniaus g. 14A, Grigiškės,
Vilniaus miesto sav.
Darbo laikas: I-IV 8.00-20.00, V iki 17.00
Tel.: +370 688 88695
info@zidiniumeistrai.lt

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Paslaugos

 • Mūsų darbai

 • Ugniakurai

 • Krosnelės

 • E-Parduotuvė

 • Apdaila

 • Šildymas

 • Kaminai

 • Išsirink sau židinį

 • Priedai

 • Kainininkai

 • Keramikiniai stiklai

 • Apsauginiai stiklai

 • Schiedel kaminai

 • Daugiau...

 • Apie mus

 • Kodėl verta rinktis mus?

 • Teisės aktai

 • Naudinga informacija

 • D.U.K.

 • Noriu sužinoti

 • Sąvokų žodynas

 • Konsultacijos

 • Kontaktai

 • Pasirinkite sąvokos pirmąją raidę arba įveskite raktinius žodžius į paieškos lauką

  Sąvokos paieška:

  Pasirinkite pirmąją sąvokos raidę: A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž | VISOS

  Magistraliniai keliai - pagrindiniai Lietuvos keliai. Svarbiausiems iš jų, kurie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos sprendimu yra įtraukti į tarptautinių kelių tinklą suteikiamas indeksas E su atitinkamu numeriu.
       
  Maistas - kiekviena medžiaga ar produktas, apdorotas, pusiau apdorotas, ar žaliava (neapdorotas produktas), skirti žmogaus mitybai. Maistui taip pat priskiriamas geriamasis vanduo, alkoholiniai gėrimai, kramtomoji guma ir kitos medžiagos bei produktai, skirti žmogui praryti, kramtyti ar vartoti, išskyrus vaistus ir kitus medicinos gaminius, narkotines bei psichotropines medžiagas, tabako gaminius.
       
  Maisto produktai - pagaminti, apdoroti ar perdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai bei natūraliai užaugę arba užauginti miško uogos, vaistažolės, grybai, skirti žmonių mitybai ir paruošti žmonėms vartoti.
       
  Makroekonomika - ekonomikos mokslo šaka, kurios pagrindinės tyrimų kryptys yra nedarbas, infliacija, užimtumas, bendras nacionalinis produktas, bendras vidaus produktas (BVP).
       
  Malkos - medžio gabalai (paprastai pliauskos, nors gali būti ir kapoti žabai, smulkios lentų atraižos ir pan.), skirti naudoti kaip laužo, krosnies ar panašaus įtaiso kuras šilumai (rečiau - šviesai) gauti. Smulkūs deginamui skirti medienos gabaliukai (skiedros, pjuvenos) paprastai malkomis nelaikomi. Malkos yra kietojo biokuro rūšis.
       
  Marketingas - procesas, kurio metu įmonės ištekliai derinami su esamais arba formuojamais klientų ar vartotojų poreikiais tokiu būdu, kad tai atitiktų visų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius. Marketingas, kaip mokslas, yra žinių ir metodų visuma apie įmonės ar individo tikslų siekimą rinkos sąlygomis.
       
  Maršrutiniai taksi - iki 2004 m. gruodžio 31 d. – motorinės kelių transporto priemonės, turinčios nuo 6 iki 17 sėdimų vietų, nuo 2005 m. sausio 1 d. – autobusai, turintys, įskaitant vairuotojo vietą, nuo 10 iki 17 sėdimų vietų ir atpažinimo ženklą – plafoną, vežantys keleivius tik sėdimose vietose pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, paimantys ir išleidžiantys keleivius stotelėse arba pagal pageidavimą vietose, kuriose nedraudžia sustoti Kelių eismo taisyklės.
       
  Matininkas - įstatymų nustatyta tvarka atestuotas ir įgijęs matininko statusą asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įgaliotas atlikti teisės aktuose apibrėžtus nekilnojamojo turto objekto projektavimo bei formavimo darbus ir kadastrinius matavimus.
       
  Matomas objektas - regimas daiktas, atskira jo dalis arba defektas, kuriuos reikia įžiūrėti darbo proceso metu.
       
  Medynas - miško dalis, kurioje sumedėjusios augalijos ardų sandara yra vienoda, vyrauja tam tikra medžių rūšis, augalija yra panašaus amžiaus, turi bendrą augavietę ir ši miško dalis šiais rodikliais skiriasi nuo gretimų miško dalių.
       
  Melioracija - tai žemės gerinimas hidrotechninėmis, kultūrtechninėmis, agromelioracinėmis ir kitomis priemonėmis, norint sureguliuoti dirvožemio vandens, šilumos ir oro režimą, sudaryti geresnes sąlygas žemdirbystei, išsaugoti ir padidinti dirvos derlingumą, formuoti racionalią žemėveikslių struktūrą.
       
  Menas - žmogaus kūrybinės veiklos išraiška. Meistriškumo ir vaizduotės panaudojimas kuriant estetinius objektus, aplinką ar patirtį kuria galima būtų dalintis su kitais žmonėmis
       
  Metafora - leksinio stiliaus figūra, tropas, kai, remiantis daiktų panašumu, vieno daikto vardas, savybės priskiriamos kitam. Kiekviena metafora yra tam tikras palyginimas, bet vienanaris – pasakomas tik vienas narys (su kuo lyginama), o kitas narys (kas lyginama) nutylimas. Praleistąjį narį atkuria vaizduotė.
       
  Metodas - veiklos organizavimo tvarka, tikslo siekimo būdas metodologija — metodo ar jų visumos pagrįstumo ir pritaikomumo tyrinėjimas.
       
  Mėgėjiška sodininkystė - veikla turint tikslą sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio ir gyvenimo sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, gėlių, bitininkystės ir kitų produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius.
       
  Mėgėjiško sodo sklypas - mėgėjiško sodo teritorijoje pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuotas ir pažymėtas riboženkliais žemės sklypas.
       
  Miestų ir miestelių įtakos zonos - už miestų ir miestelių teritorijų ribų esančios teritorijos, susietos su bendra miesto ar miestelio infrastruktūra, jos tolesnio vystymo ar naudojimo perspektyvomis.
       
  Miestų miškai - miestų teritorijose esantys miškai.
       
  Mikroekonomika - ekonomikos šaka, tirianti vartotojų, įmonių išteklių, savininkų bei ekonomikos šakų elgseną, nagrinėjanti rinkos mechanizmą, kainų gamybos lygio nustatymo sprendimus dėl vartojimo ir pajamų paskirstymo.
       
  Minimalioji mėnesinė alga (MMA) - 800 Lt
       
  Minimalusis valandinis atlygis - 4,85 Lt
       
  Misija - subjekto egzistavimo paskirtis, tikslas, prasmė.
       
  Miškas - ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos bei gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės). Laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse bei kapinėse esančios medžių grupės, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai bei krūmai ir miestuose bei kaimo vietovėse esantys žmogaus įveisti parkai nelaikomi mišku. Šių želdinių priežiūros, apsaugos ir naudojimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.
       
  Miško ištekliai - nenukirstas miškas, sakai, kelmai ir dervuoliai, medžių žievė, karnos ir tošis, medžių sula, kalėdiniai medeliai, kitos dekoratyvinės miško medžiagos, šakelės, vytelės, grybai, riešutai, uogos, vaisiai, vaistažolės ir vaistinės žaliavos, miško paklotė ir lapai bei miško augalija.
       
  Miško naudotojai - juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijo miško ir miško išteklių naudojimo teisę.
       
  Miško savininkai - valstybė, fiziniai ir juridiniai asmenys bei užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę į miškus.
       
  Miško valda - nuosavybės teise valdomas miško žemės sklypas (sklypai).
       
  Miško valdytojai - miško savininkai; miškų urėdijos, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės, valstybės įmonės bei organizacijos, valdančios patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka joms Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę; kiti fiziniai ar juridiniai asmenys; užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, teisėtai įgijusios privačios miško žemės valdymo teisę.
       
  Miško žemė - apaugęs mišku (medynai) ir neapaugęs mišku (kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštės, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai krūmynai bei plantacijos) plotas. Miško žemei taip pat priskiriami tame pačiame plote esantys miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės, taip pat žemė, skirta miškui įveisti.
       
  Miškotvarka - miškų ūkio planavimo sistema, apimanti miškų inventorizaciją ir apskaitą, miškų būklės, naudojimo ir ūkinės veiklos analizę bei miškų ūkio organizavimo ir plėtros projektų rengimą.
       
  Miškų grupė - miško žemės plotai, kuriuose panašūs pagrindiniai ūkininkavimo tikslai ir ūkininkavimo režimas.
       
  Miškų tvarkymo schema - specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, rengiamas miško valdytojų bei regionų teritorijoms ir skiriamas bendrajai miško žemės naudojimo politikai nustatyti, jų tvarkymo koncepcijai parengti.
       
  Miškų urėdija - valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.
       
  Mokesčio deklaracija - mokesčių mokėtojo pateikiamas mokesčių administratoriui dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie mokesčių mokėtojo apskaičiuotą mokesčio sumą už mokesčio įstatyme nustatytą laikotarpį, taip pat su mokesčio apskaičiavimu ar sumokėjimu susiję kiti duomenys.
       
  Mokesčio lengvata - mokesčių mokėtojui ar jų grupei mokesčio įstatymo nustatytos išskirtinės apmokestinimo sąlygos, kurios yra palankesnės, palyginti su įprastinėmis sąlygomis.
       
  Mokesčių mokėtojas - asmuo, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį. Mokesčių mokėtoju pagal šį Įstatymą laikomas ir mokestį išskaičiuojantis asmuo, tai yra šio Įstatymo nuostatos minėtam asmeniui taikomos taip pat kaip ir mokesčių mokėtojui, išskyrus tiesiogiai numatytus specialius atvejus. Muitų atžvilgiu mokesčių mokėtoju laikomas asmuo, privalantis sumokėti skolą muitinei (skolininkas).
       
  Mokestis - valstybės nustatyta pinigų suma, kurią turi sumokėti fizinis ar juridinis asmuo nuo savo veiklos rezultatų arba atliktų ar tik norimų atlikti veiksmų.
       
  Mokymo programa - terminas, aprėpiantis visą mokymąsi mokykloje ar kitoje mokymosi aplinkoje ir išreiškiantis jo tikslus, prielaidas bei mokymosi aplinkos ir švietimo sistemos remiamas vertybes.
       
  Mokslas - sistemingas procesas, kurio tikslas yra įgyti daugiau žinių ir gilesnį supratimą; taip pat - socialinis reiškinys, kai visuomenė kuria ir kaupia žinias, panaudodama turimą mokslo infrastruktūrą bei mokslo metodus.
       
  Molibdenas (Mo) - sunkiai lydomas, minkštas, pilkai plieninės spalvos metalas, milteliuose – tamsiai pilkas. Jis įeina beveik į visus plieno lydinius, ypač į tuos, kurie yra sunkiai lydomi, atsparūs korozijai bei rūgščių poveikiui. Metalas iš švino junginių buvo išgautas 1782 metais.
       
  Monopolija - padėtis rinkoje, kai egzistuoja tik vienas tam tikros prekės ar paslaugos pardavėjas. Susiklosčius tokiai padėčiai konkurencijos nelieka, o visi pirkėjai tampa visiškai priklausomais nuo monopolisto.
       
  Moso skalė - naudojama įvairių mineralų kietumui nustatyti. Moso skalėje aukštesnę vertę turintis mineralas paliks žymę ant žemesnio mineralo paviršiaus. Skalė sukurta 1812 m. vokiečių minerologo Friedricho Moso. Pagal šią skalę nustatomas kitų mineralų kietumas.
       
  Mozilla Firefox - atviro kodo interneto naršyklė(„ugninė lapė“). Firefox yra antra pagal populiarumą po Internet Explorer. Pirmoji versija 1.0 pasirodė 2004 m. lapkričio 9 d.
       
  Multimedia - informacijos pateikimas įvairias formatais: tekstas, garsas, grafika, muzika, vaizdas, internetas, skaitmeninis formatas (dvd, mp3, ogg, avi, mpeg, jpg, ...)
       
  Mąstymas - mentalinis procesas, kuris leidžia būtybėms modeliuoti suvokiamą pasaulį, efektyviai pasiekti savo tikslus, troškimus. Mąstymas apima manipuliavimą informacija, sąvokų formavimą, problemos sprendimą, priežasties nustatymą ir sprendimo priėmimą.
       

   

  ANKSTESNĖ KITA UŽDARYTI