Paprasčiausias būdas išsirinkti židinį

UAB Židinių meistrai
Vilniaus g. 14A, Grigiškės,
Vilniaus miesto sav.
Darbo laikas: I-IV 8.00-20.00, V iki 17.00
Tel.: +370 688 88695
info@zidiniumeistrai.lt

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Paslaugos

 • Mūsų darbai

 • Ugniakurai

 • Krosnelės

 • E-Parduotuvė

 • Apdaila

 • Šildymas

 • Kaminai

 • Išsirink sau židinį

 • Priedai

 • Kainininkai

 • Keramikiniai stiklai

 • Apsauginiai stiklai

 • Schiedel kaminai

 • Daugiau...

 • Apie mus

 • Kodėl verta rinktis mus?

 • Teisės aktai

 • Naudinga informacija

 • D.U.K.

 • Noriu sužinoti

 • Sąvokų žodynas

 • Konsultacijos

 • Kontaktai

 • Pasirinkite sąvokos pirmąją raidę arba įveskite raktinius žodžius į paieškos lauką

  Sąvokos paieška:

  Pasirinkite pirmąją sąvokos raidę: A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž | VISOS

  Dailė - kūrybinis tikrovės atspindėjimas vaizdais.
       
  Darbas - fizinė ar protinė veikla, dirbimas, paprastai duodantis tam tikrus rezultatus.
       
  Darbdavys - įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, nepaisant nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, turinčios darbinį teisnumą ir veiksnumą. Darbdavys taip pat gali būti kiekvienas fizinis asmuo. Darbdavio (fizinio asmens) teisnumą ir veiksnumą reglamentuoja Civilinis kodeksas.
       
  Darbo aplinka - darbo vietą supanti erdvė, kurioje gali būti darbuotojo sveikatai kenksmingų, pavojingų rizikos veiksnių (fizinių, fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų).
       
  Darbo birža - įdarbinimo tarnyba, kuri registruoja bedarbius bei darbdavius, siūlančius laisvas darbo vietas, į savo duomenų bazę. Taip pat padeda darbuotojams rasti tinkamą darbą, o darbdaviams – tinkamą darbuotoją, kuris atitinka jų keliamus reikalavimus.
       
  Darbo drausmės pažeidimas - darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės.
       
  Darbo jėga - visų konkrečioje teritorijoje galinčių dirbti žmonių, jų fizinių ir dvasinių jėgų, kurias žmonės gali naudotis savo veikloje, suma.
       
  Darbo priemonės - darbo procese naudojamos mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ir kiti reikmenys.
       
  Darbo priemonės - 1. Leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 2. Minimaliuosius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemonėms nustato atitinkami darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. 3. Privalomuosius saugos ir sveikatos reikalavimus atskirų darbo priemonių ar jų grupių gamybai bei jų atitikties įvertinimo procedūroms nustato techniniai reglamentai ar kiti darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. 4. Konkrečios darbo priemonės saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonės dokumentuose. Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti gamintojas. 5. Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinę privalomą priežiūrą atlieka jų savininkai.
       
  Darbo stažas - tai laikas, per kurį asmuo turėjo reglamentuojamus darbo santykius, taip pat kiti laikotarpiai, kurie pagal norminius teisės aktus ar kolektyvines sutartis gali būti įskaičiuojami į darbo stažą, su kuriuo darbo įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinės sutartys sieja tam tikras darbo teises ar papildomas garantijas bei lengvatas. Darbo stažas gali būti: 1) bendrasis, į kurį įskaičiuojamas visas laikas, kai asmuo turėjo darbo teisinius santykius, taip pat kiti laikotarpiai, kuriuos leidžiama įskaičiuoti į darbo stažą; 2) specialusis, į kurį įskaičiuojami laikotarpiai, kai buvo dirbta tam tikros profesijos, specialybės darbą arba eita tam tikras pareigas, arba dirbta tam tikromis darbo sąlygomis, ir laikotarpiai, kuriuos leidžiama įskaičiuoti į šios rūšies stažą; 3) darbo stažas tam tikroje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, į kurį įskaičiuojamas laikas, dirbtas toje darbovietėje, ir laikotarpiai, kuriuos leidžiama įskaičiuoti į šios rūšies darbo stažą. Įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, jų sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos, organizacijos darbo stažui tam tikroje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje įtakos neturi; 4) nepertraukiamasis darbo stažas - tai laikas, dirbtas vienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje arba keliose įmonėse, įstaigose, organizacijose, jeigu iš vienos darbovietės į kitą buvo perkelta darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais, nenutraukiančiais darbo stažo, arba jeigu darbo pertrauka neviršija nustatytų terminų.
       
  Darbo sutartis - darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.
       
  Darbo sąlygos - darbo aplinka, darbo pobūdis, darbo ir poilsio laikas ir kitos aplinkybės, turinčios tiesioginę įtaką darbuotojo savijautai, darbingumui, saugai ir sveikatai.
       
  Darbo tvarkos taisyklės - apibrėžia darbo tvarką darbovietėje. Jas tvirtina darbdavys, suderinęs su darbuotojų atstovais.
       
  Darbo užmokestis - atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį.
       
  Darbo vieta - vieta, kurioje asmuo dirba ar privalo dirbti darbo sutartyje sulygtą darbą arba atlieka viešojo administravimo funkcijas.
       
  Darbuotojas - fizinis asmuo turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą.
       
  Darbų vadovas - asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją ir įgaliojimus vadovauti.
       
  Daugiabutis namas - trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų - prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos.
       
  Dažas - bendrinis produktų šeimos pavadinimas, naudojamų objektų spalvinimui ar paviršiaus pigmentuotam padengimui siekiant dekoratyvinio ar apsauginio efekto.
       
  Dedukcija - pažinimo metodas, kai nuo bendrų teiginių prieinama prie atskirų teiginių. Teorija tikrinama faktais. Nuo koncepcijos pereinama prie hipotezių, o hipotezės tikrinamos faktais.
       
  Deficitas - skirtumas tarp valstybės išlaidų ir pajamų, išlaidoms viršijus pajamas. Situacija ekonomikoje, kai paklausa viršija pasiūlą, nesant lyginamajai kainai.
       
  Degalai - skystas arba dujinis kuras, naudojamas vidaus degimo ir kitokiuose varikliuose, kurio energija panaudojama judėjimui sukurti. Degalų rūšys: benzinas, dyzelinas, biodegalai.
       
  Degimas - oksidacijos reakcija, kurios metu atsiranda šiluma ir šviesa.
       
  Dempingas - prekių ar paslaugų teikimas kaina, žemesne negu savikaina, siekiant iš rinkos išstumti konkurentus. Nuostoliai dengiami iš pačios įmonės arba kai kada ir valstybės lėšų.
       
  Derinimas - sprendimo priėmimas su kitos šalies sutikimu.
       
  Detalusis planas - teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos).
       
  Dezinfekcija - užkrečiamųjų ligų sukėlėjų pašalinimas iš aplinkos ir jų sunaikinimas, naudojant specialius metodus ir priemones.
       
  Dėmesys - procesas, kurio metu smegenys kreipia informacijos apdorojimo išteklius, siekiant atskirti tuo momentu psichikai ir organizmui svarbius dalykus nuo nesvarbių. Dėmesio kreipimo tikslai yra aplinkos, minčių ir jausmų, savo paties elgesio ir veiklos suvokimas.
       
  Dimisija - kario išleidimas iš profesinės, savanorių karo tarnybos, kai jis dėl amžiaus ar dėl sveikatos būklės neįrašomas į kariuomenės atsargos personalo įskaitą, arba atsargos kario išbraukimas iš kariuomenės atsargos personalo įskaitos dėl amžiaus ar sveikatos būklės.
       
  Dirbtinis apšvietimas - elektros techninių įrenginių skleidžiama šviesa darbo patalpose.
       
  Diskriminacija - tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
       
  Disponavimas turtu - teisė turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę.
       
  Dividendas - dalis akcinės bendrovės pelno, padalinta akcininkams priklausomai nuo jų turimų akcijų kiekio ir rūšies. Dividendų išmokėjimo tvarką ir kiekį nustato akcininkų susirinkimas ir bendrovės įstatai.Dividendus galima išmokėti kelis kartus per metus. Dividendai išmokami pinigais, akcijomis ar kitu akcinės bendrovės turtu.
       
  Dizainas - plastinio meno šaka: įvairių gaminių meninis konstravimas ir gyvenamosios aplinkos formavimas.
       
  Dyzelinas - įvairių angliavandenilių mišinys pritaikytas naudoti kaip kuras dyzeliniuose varikliuose. Dyzelinas gaunamas distiliuojant žalią naftą.
       
  Dovana - turtas ar turtinė teisė (reikalavimas), neatlygintinai perduoti pareigūnui nuosavybėn, taip pat pareigūno atleidimas nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams, susijusiems su tarnybinėmis pareigomis.
       
  Draustiniai - saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti moksliniu bei pažintiniu požiūriu vertingas gamtos ir (ar) kultūros vietoves, jose esančius gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei genetinį fondą. Šiose teritorijose esančių vertybių išsaugojimas užtikrinamas nenutraukiant jose ūkinės veiklos.
       
  Drėgmė - vanduo mažais kiekiais. Drėgmės kiekis (drėgnumas) labai svarbus įvairiuose maisto produktuose, tokiuose kaip sūris, bei džiovintuose produktuose, pvz., arbatoje. Per didelė drėgmė gali pagreitinti bakterijų dauginimąsi, maisto gedimą, pelyjimą, puvimą. Per didelė drėgmė dažniausiai nepageidaujama, nes sukelia puvimo procesus medienoje ir kitose organinėse medžiagose, metalų koroziją bei trumpą sujungimą.
       
  Dujos - viena iš medžiagos agregatinių būsenų. Kaip ir skysčiai, dujos keičia formą, yra klampios. Skirtingai nuo skysčių – užima visą tūrį, kuriame jos yra. Dujos turi slėgį, kurį sukelia molekulių smūgiai į indo sieneles.
       
  Dujotiekis - vamzdžių sistema degiosioms dujoms tiekti.
       
  Dujų įmonė - juridinis asmuo, kuris verčiasi bent viena iš šių veiklos rūšių: dujų gavybos, perdavimo, skirstymo, skystinimo, tiekimo bei laikymo ir yra atsakingas už susijusius su šių rūšių veikla komercinius, techninius ir (arba) eksploatavimo įpareigojimus.
       
  Duomenų bazė - organizuotas (susistemintas, metodiškai sutvarkytas) duomenų rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu.
       
  Durys - įtaisas įėjimui į patalpą ar pastatą uždaryti. Jos yra daugiabučiuose namuose, laiptinėse, butuose, privačiuose namuose. Durys gaminamos iš įvairių medžiagų. Durys skirstomos į vidaus ir išorines duris. Dabar yra gaminamos ir šarvuotos durys, jos turi naujausias apsaugos sistemas ir yra skirtos apsaugoti patalpą ar pastatą.
       
  Dūmai - kietų ir skystų aerozolių, vandens garų bei kitų dujinių degimo produktų mišinys, sklindąs iš atvira liepsna ar rusenimu degančių medžiagų. Kylantys dūmai paprastai išjudina ir gretimą orą.
       
  Dūmtraukio futeruotė - vidinė dūmtraukio mūrinė konstrukcija, sumažinanti temperatūros poveikį dūmtraukio kamienui ir apsauganti jį nuo ardančių dūmų ir rūgščių kondensatų poveikio.
       
  Dūmtraukio kamienas - išorinė dūmtraukio konstrukcija, suteikianti jam mechaninį atsparumą ir stabilumą.
       
  Dūmtraukio pamatas - įleista į žemę apatinė dūmtraukio dalis, užtikrinanti visų dūmtraukio konstrukcijų stabilumą.
       
  Dūmtraukio perdanga - dūmtraukio su pelenų bunkeriu perdanga, esanti dūmtakių įvedimo angų apatiniame lygyje.
       
  Dūmtraukio vertikalioji ašis - vertikali tiesė, einanti per dūmtraukio centrą.
       
  Dūmtraukis (kaminas) - dūmų šalinamasis kanalas.
       
  Dūmų uždanga - palei žemės ar vandens paviršių sudarytas dūmų debesis, skirtas paslėpti kareivius, kovos ar transporto mašinas, laivus, įtvirtinimus. Dūmų uždanga neleidžia pamatyti, kurie vietoje už uždangos yra galimi taikiniai.
       

   

  ANKSTESNĖ KITA UŽDARYTI